Home

บทความยอดนิยม

บทความล่าสุด

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกร โดยเฉพาะ?เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน
เริ่มจัดทำเมื่อปี 2010 จนถึงปี 2014 ไม่ได้มีบทความวิชาการเพิ่มขึ้น แต่ยังเห็นว่ามีประโยชน์จึงยังคงเผยแพร่อยู่จนถึงปัจจุบัน

เนื้อหาประกอบด้วยทั้ง องค์ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม และทักษะชีวิต
ซึ่งในการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลและประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งสองส่วนนี้ประกอบกัน

ตัวอย่างเนื้อหา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์งาน
การเตรียมตัวทดสอบความรู้ในสาขาที่สมัครงาน
การทบทวนความรู้ทางเภสัชกรรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารเวลา การบริหารความขัดแย้ง
การสื่อสารกับผู้รับบริการและบุคลากร การเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่
การจัดการกับความเครียด การรับมือกับความโกรธ ของผู้รับบริการ
การวางแผนศึกษาต่อ การค้นหาตัวเอง การวางแผนด้านการเงิน ภาวะผู้นำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้งานต่อได้ในลักษณะไม่ใช่การค้า


อ่านเพิ่มเติม...

 
ที่มาของความสุข
Please wait while JT SlideShow is loading images...
ความสุขระยะยาว คือการก้าวเดินอย่างมีจุดหมายความสุขเกิดจากการมีความหวัง เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้ความสุขมาจากความรู้สึกสงบสุขภายในใจ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ถ้ามีโอกาสเลือก อาชีพใดที่ท่านชอบมากที่สุด