competencyRx.com
สถิติ
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 14866892
Home เภสัชกร โรงพยาบาล ระบบงานคลังยา การตรวจสต็อค fixed ward

การตรวจสต็อค fixed ward

แนวทางการตรวจระบบยาของหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

1. การตรวจสอบวันหมดอายุของยาและเวชภัณฑ์ (ยาทั่วไป ยาเสพติด ยา HAD ยารถ emergency)

1.1ไม่มียาหมดอายุอยู่ในพื้นที่

ผลการตรวจ-ต้องไม่พบยาที่หมดอายุในพื้นที่

1.2 ยาที่มีวันหมดอายุน้อยกว่า 7 เดือน มีป้ายบ่งชี้สีส้มติดเตือน

ผลการตรวจ- มีป้ายสีส้มหรือมีการบ่งชี้อื่นๆ ระบุวันหมดอายุยาเตือนอย่างชัดเจน

1.3 ไม่มียาที่มีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือนอยู่ในพื้นที่ ยกเว้นมีป้ายแจ้งให้ใช้ได้จนถึงวันหมดอายุของหน่วยจัดซื้อ

ผลการตรวจ- ไม่พบยาที่มีอายุน้อยกว่า 1 เดือนในพื้นที่? ยกเว้นมีการแจ้งจากจัดซื้อให้ใช้ถึงวันหมดอายุ

-? ถ้ามีต้องมีการคัดแยกอย่างชัดเจนและมีป้ายบ่งชี้ชัดเจน

1.4 มีขั้นตอนคัดแยกยาที่อายุเหลือน้อยกว่า 1 เดือนเหมาะสม?? (กรณีอยู่ในขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนยา lot ใหม่)

ผลการตรวจ- มีพื้นที่คัดแยกยา? หรือมีกระบวนการคัดแยกที่เหมาะสม เช่น คัดแยกยาใส่ในถุงหรือกล่องและมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นยาที่อายุเหลือน้อยกว่า 1 เดือน

1.5 ยาเม็ดต้องมีป้ายระบุวันหมดอายุ

ผลการตรวจ- ยาเม็ดทุกประเภทต้องมีป้ายระบุวันหมดอายุบนซองยาหรือแผงยาหรือบรรจุภัณฑ์ของยา

1.6 ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เรื่องวันหมดอายุของยา

?1.6.1 วันหมดอายุของยาใช้ภายนอกหลังจากเปิดใช้แล้ว

1.6.2 วันหมดอายุของยาฉีดหลังจากเปิดใช้แล้ว

ผลการตรวจ- ตอบคำถามได้ถูกต้อง-จากการสุ่มสอบถามเจ้าหน้าที่โดยอ้างอิงจาก หัวข้อการกำหนดอายุยาของรพ.)

???????????????? ?- ใช้เอกสารอ้างอิง-หัวข้อการกำหนดอายุยาของร.พ.)

???????????????? ?-? วันหมดอายุยาบางชนิด? หลังจากเปิดใช้อาจดูอ้างอิงจากฉลากยาได้

1.6.3 เมื่อมีการเปิดใช้ยา multiple dose ทางแผนกดำเนินการอย่างไร

ผลการตรวจ- จัดเก็บยาหลังเปิดใช้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

????????????????? - เจ้าหน้าที่ทราบวันหมดอายุหลังจากเปิดใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความคงตัวของยาแต่ละชนิด

????????????????? - เมื่อครบกำหนดวันหมดอายุหลังจากเปิดใช้แล้ว มีการกำจัดทิ้ง หรือคัดแยกยาออกจากพื้นที่

2. การจัดเก็บยา

2.1 การจัดเรียงยาและเวชภัณฑ์แบบ first expired out

ผลการตรวจ-มีการเรียงยาและเวชภัณฑ์แต่ละชนิดตามลำดับการหมดอายุก่อน-หลัง

2.2 ยาที่กันแสง ต้องเก็บในภาชนะที่กันแสง

ผลการตรวจ- ยาที่ต้องเก็บในภาชนะกันแสงทุกชนิดอยู่ในภาชนะกันแสงมิดชิด

2.3 ยาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศา อยู่ในตู้เย็น

ผลการตรวจ- สุ่มตรวจสอบยาที่ต้องเก็บในตู้เย็น ไม่มีการเก็บยาผิดประเภท

?????????????????? - ดูตารางบันทึกอุณหภูมิตู้เย็นอยู่ในช่วงกำหนดที่ยอมรับได้

????????????????? - ถ้าอุณหภูมิตู้เย็นไม่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้? มีการแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าตอบได้ถือว่าผ่าน

2.4 อุณหภูมิของห้องที่จัดเก็บยาไม่เกิน 25 องศา

ผลการตรวจ- ดูตารางบันทึกอุณหภูมิห้องไม่เกิน 25 องศา

????????????????? - ถ้าอุณหภูมิห้องเกิน 25 ?C มีการแก้ปัญหาอย่างไร ถ้าตอบได้ก็ถือว่าผ่าน

2.5 มีขั้นตอนคัดแยกยาที่เปลี่ยนสภาพ สี ตกตะกอน แตกหัก

ผลการตรวจ- มีพื้นที่คัดแยกยา? หรือมีกระบวนการคัดแยกที่เหมาะสม เช่น คัดแยกยาใส่ในถุงหรือกล่องและมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นยาที่เปลี่ยนสภาพ สี ตกตะกอน แตกหัก

2.6 การจัดเรียงยาที่ชื่อคล้ายกัน ยาชนิดเดียวกันที่มีความแรงแตกต่างกัน????? ไม่วางอยู่ใกล้กัน

ผลการตรวจ- ยา Look Like and Sound Like หรือยาชนิดเดียวกันที่มีมากกว่า 1 ความแรง ไม่นำมาวางในตำแหน่งใกล้กัน

??????????????????- ?ถ้าจำเป็นต้องวางอยู่ใกล้กัน ควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์บ่งชี้บอกความแตกต่างชัดเจน

2.7 มีป้ายเตือนชี้บ่งให้ระมัดระวังการหยิบยาที่คล้ายกันผิดพลาด

ผลการตรวจ- ยา Look Like and Sound Like หรือยาที่มีมากกว่า 1 ความแรงมีป้ายบ่งชี้เตือนชัดเจน

2.8 ยาที่ผสมแล้วมีการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ผลการตรวจ- สุ่มตรวจสอบยาที่ผสมแล้ว(เช่น ยาฉีด ยาน้ำ) โดยอุณหภูมิที่จัดเก็บขึ้นอยู่กับยาแต่ละชนิด เช่น Augmentin ที่ผสมน้ำแล้วเก็บตู้เย็น

2.9 ยาที่ผู้ป่วยนำติดตัวมาผ่านระบบ drug reconciliation

ผลการตรวจ- ตรวจสอบยาผู้ป่วยในช่องยาเดิม และในแบบบันทึก drug reconciliation ซึ่งอยู่ที่หน้าแรกของแฟ้มผู้ป่วย

??????????????????- พยาบาลทราบยา last dose ที่ผู้ป่วยรับประทานมาก่อนรับการรักษาที่โรงพยาบาล

????????????????? -เอกสารที่ใช้ ?แบบบันทึก drug reconciliation

???????????????? - ควรมีการสอบถามขั้นตอนการทำและประโยชน์ในการทำ drug reconciliation

3. ระบบ stock

3.1 ไม่มียาที่อยู่นอกรายการ fixed stock ที่แจ้งไว้กับทางแผนกบัญชี

ผลการตรวจ- สุ่มตรวจสอบรายชื่อยา fixed stock เทียบกับบัญชีรายการยา fixed stock ของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีรายการยาตรงกับที่แจ้งไว้ในบัญชี

3.2 มีระบบการตรวจสอบปริมาณยาที่ stock

ผลการตรวจ- สุ่มตรวจสอบจำนวนยา fixed stock ในแต่ละรายการเทียบกับจำนวนที่ระบุไว้ในบัญชี ซึ่งต้องมีจำนวนตรงกับที่แจ้งไว้ในบัญชี

4. ยาเสพติด

4.1 มีกุญแจล็อคตู้เก็บยาเสพติด

ผลการตรวจ- ตู้ยาเสพติดมีกุญแจล็อคปิดไว้

????????????????????-กุญแจต้องไม่ต้องค้างคาไว้ที่ตู้

?????????????????? - กุญแจตู้ยาเสพติดเก็บอยู่ในสถานที่เหมาะสม เช่น ลิ้นชักหรือตู้ที่มิดชิด

4.2 มีการจัดทำ stock อย่างถูกต้อง

ผลการตรวจ- สุ่มตรวจสอบรายชื่อยาเสพติด? ซึ่งต้องมีรายการยาและจำนวนตรงกับที่แจ้งระบุไว้ในบัญชี?

?????????????????? - ถ้าจำนวนไม่ตรงจะต้องมีซาก ampule หรือใบค้างยาเสพติดมายืนยัน เพื่อให้จำนวนตรงกับที่แจ้งไว้

4.3 มีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ

ผลการตรวจ- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลยาเสพติดมีการจัดการอย่างเป็นระบบ

4.4 ความรู้ความเข้าใจในการทำลายยาเสพติดที่เหลือ

ผลการตรวจ- ทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำลายหรือการดำเนินจัดการยาเสพติดที่เหลือจากการให้ผู้ป่วย

5. ยา HAD

5.1 มีการจัดเก็บยาแยกจากยาทั่วไปหรือมีป้ายชี้บ่งพื้นสีแดงหรือตัวหนังสือ? สีแดง

ผลการตรวจ- ยา HAD จัดแยกเก็บต่างจากยาทั่วไป เช่น เก็บในกล่องที่มีฝาปิดหรือในลิ้นชัก

????????????????? - ยา HAD มีสัญลักษณ์ป้ายบ่งชี้ที่มีพื้นสีแดงหรืออักษรสีแดง หรือสัญลักษณ์บ่งชี้ที่ชัดเจน

5.2 มีบัญชีรายการ HAD

ผลการตรวจ- มีบัญชีรายการยา HAD ในสถานที่จัดเก็บยา

????????????????? - เอกสารที่ใช้-บัญชีรายการยา HAD

5.3 HAD ต้องมีฝาปิดกล่องใส่ยาหรือจัดเก็บคัดแยกได้เหมาะสม

ผลการตรวจ- ยา HAD มีฝาปิดกล่องใส่ยาหรือจัดเก็บอยู่ในภาชนะที่เหมาะสม? ไม่สามารถหยิบใช้ได้โดยง่ายเหมือนยาทั่วไป หรือมีการจัดเก็บคัดแยกที่เหมาะสม เช่น เก็บแยกจากยาทั่วไปในลิ้นชัก หรือตู้ที่มีกุญแจล็อค

5.4 HAD มีแถบสีแดงพันรอบ amp และมีข้อมูลยา HAD แนบอยู่

ผลการตรวจ- ยา HAD มีแถบสีแดงพันรอบ amp และมีข้อมูลยา HAD แนบอยู่กับยาไม่หลุดออกจากยาอยู่คนละที่

5.5 การบริหารยา HAD มี double check

ผลการตรวจ- ?การหยิบใช้ยา HAD ต้องมีผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยเป็นคนละคนกัน

5.6 มีการติดตามอาการของผู้ป่วยหลังให้ยา HAD

ผลการตรวจ- มีการติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วยที่ได้รับยา HAD

ผลการตรวจ- ข้อมูลทางคลินิกที่ใช้ในการติดตามยาHAD ?ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยาแต่ละชนิด เช่น Vital Sign , LAB

?????????????????? - Nurse Note

5.7 ข้อมูลสำคัญยา HAD มีความสะดวกในการใช้

ผลการตรวจ- ข้อมูลสำคัญของยา HAD ถูกจัดเก็บอยู่ในสถานที่ที่เป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้ได้ง่าย

?????????????????? - เอกสารอ้างอิง-ข้อมูลสำคัญของยา HAD ที่แผนกเภสัชกรรมจัดทำไว้ให้

6. ยารถ Emergency

6.1 มีการจัดเรียงยาเหมือนกัน

ผลการตรวจ- รถยามีการจัดเรียงยาตามมาตรฐานการเรียงยาของรถยาฉุกเฉิน

6.2 จุดจอดรถไม่มีบุคลากรอื่นเดินผ่าน

ผลการตรวจ- จุดจอดรถอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ไม่มีผู้คนเดินพลุกพล่าน? แต่สามารถนำรถไปใช้ได้สะดวก

6.3 มีบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

ผลการตรวจ- รถ emergency มีรายการยาและเวชภัณฑ์ตามบัญชี ไม่มีรายการยาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุ รวมทั้งมีจำนวนตรงกับที่ระบุไว้ด้วย

?????????????????? - บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ในรถ emergency ของหน่วยงาน

7. การบริหารและการติดตามการใช้ยาของผู้ป่วย

7.1? ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามชนิดที่ถูกต้อง

ผลการตรวจ- ยาในซองของผู้ป่วยตรงตามชื่อยาและความแรง

????????????????????-เอกสารอ้างอิง ?Nurse Kadex- Doctor Order Sheet

7.2 ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามเวลา

ผลการตรวจ- ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามเวลาที่ระบุไว้บนฉลากยาหรือตามที่แพทย์สั่ง

????????????????? - ยาในซองของผู้ป่วยมีจำนวนเหลือตรงตามมื้อที่ถูกต้อง

???????????????? - ตรวจสอบการให้ยาผู้ป่วยของพยาบาลจากแบบบันทึกการให้ยาของพยาบาล

7.3 ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามจำนวน

ผลการตรวจ-? ผู้ป่วยได้รับยาตรงตามจำนวนที่ระบุไว้บนฉลากยาหรือตามที่แพทย์สั่ง

????????????????? - ยาในซองของผู้ป่วยมีจำนวนเหลือตรงตามมื้อที่ถูกต้อง

????????????????? - ตรวจสอบการให้ยาผู้ป่วยของพยาบาลจากแบบบันทึกการให้ยาของพยาบาล

7.4 ยามีข้อบ่งชี้ครบถ้วนถูกต้องถูกคนก่อนให้ผู้ป่วย(ไม่มีการยืมยาผู้ป่วยระหว่างห้อง)

ผลการตรวจ- ยาของผู้ป่วยอยู่ในช่องใส่ยาตรงตามชื่อผู้ป่วย

????????????????? - ทั้งยา ONE DAY และ CONTINUE

7.5 มีการรายงานและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย

ผลการตรวจ-? มีการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วยในกรณีที่ผู้ป่วยแจ้งหรือมีประวัติแพ้ยาที่หน้าแฟ้มผู้ป่วย

???????????????? - ผู้ป่วยได้รับการติดตามผลข้างเคียง และข้อควรระวังจากการใช้ยา ตามที่ระบุไว้ในฉลากยา (อาจสุ่มตรวจยาที่มีผลข้างเคียงที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น ยา SMP

??????????????? - เอกสารอ้างอิง-Nurse Kadex- Doctor Order Sheet - ทะเบียน ADR

7.6 การเตรียมยา/ผสมยาถูกต้องตรงตามมาตรฐานในสถานที่ที่เหมาะสม

ผลการตรวจ- ผสมยา/เตรียมยาแบบ Aseptic Technique

????????????????? - สถานที่เตรียมยา/ผสมยาสะอาด ไม่มีสิ่งอื่นที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน

???????????????? - ยาเตรียม/ยาผสมที่ให้ผู้ป่วยควรมีฉลากติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุยา

7.7 ไม่มีการเตรียมยา/ผสมยาไว้ล่วงหน้าขณะที่ยังไม่มีการให้ผู้ป่วย

ผลการตรวจ- ไม่มีการเตรียมยา/ผสมยาไว้ล่วงหน้า ขณะที่แพทย์ไม่มีการสั่งยาให้ผู้ป่วยหรือขณะที่ผู้ป่วยยังไม่ได้ใช้ยานั้นทันที เช่น เตรียมยา/ผสมยา/ตวงยาไว้ก่อนที่จะถึงเวลาที่ให้ผู้ป่วยจริง

?????????????????? - ถ้าไม่มีการเตรียมยาหน้าห้องผู้ป่วยขณะที่ให้ยา ถือว่าไม่ผ่าน เช่น นำยาใส่แก้วเตรียมไว้ก่อนที่จะถีงเวลาให้ยา ?

7.8 ความรู้ความเข้าใจในการบริหารยาให้ผู้ป่วย

ผลการตรวจ- ทดสอบความรู้ความเข้าใจเจ้าหน้าที่เรื่องยาที่ให้ผู้ป่วย เช่น รูปแบบยาที่ไม่สามารถหักแบ่ง/บดได้,

?ช่องทางการบริหารยา(IM, IV)

????????????????? - พยาบาลไม่จำเป็นต้องตอบได้ แต่สามารถหาข้อมูลที่จะให้คำตอบได้ เช่น ดูจากฉลากยา

8. การจัดเก็บเอกสาร

8.1 การจัดเก็บใบค้างจ่ายยาและเวชภัณฑ์

ผลการตรวจ- จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย? แยกเป็นหมวดหมู่

8.2 ใบสำเนาเบิกยาเสพติด ใบย.ส.

ผลการตรวจ- จัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย? แยกเป็นหมวดหมู่

9.อื่นๆ

9.1 สถานที่จัดเก็บเอกสาร ข้อมูลยาที่สะดวกสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว

ผลการตรวจ- สถานที่จัดเก็บเหมาะสม สามารถค้นหาหรือนำมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว

?ขอบคุณ ภญ.วดาพร นุชิตประสิทธิชัย ผู้เรียบเรียง

 
ที่มาของความสุข
Please wait while JT SlideShow is loading images...
ความสุขระยะยาว คือการก้าวเดินอย่างมีจุดหมายความสุขเกิดจากการมีความหวัง เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นได้ความสุขมาจากความรู้สึกสงบสุขภายในใจ