JoomlaTemplates.me by WebHostArt

5 ส. เภสัชกรรมและแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับการตรวจ 5 ส. click ที่นี่ FORM

ตัวอย่าง 5 ส. แผนกเภสัชกรรม

หมวดที่ 1 สะสาง

1.1 การปะปนของสิ่งของ

เอกสาร

 1. ไม่มีตะกร้าใส่เอกสารที่วางสุมๆ กัน
 2. ไม่มีเอกสาร/ของใช้ปะปนอยู่ในลิ้นชักเดียวกัน(ยกเว้นมีป้ายบ่งชี้และแยกจากกันชัดเจน)
 3. มีกล่องคัดแยกสติ๊กเกอร์ที่เสียหรือแก้ไขใหม่
 4. มีกล่องคัดแยกใบ print order (ถ้ามี) ที่พิมพ์ผิดหรือแก้ไขใหม่
 5. กล่องเก็บป้ายบัตรแข็งเชิญรับยากับป้ายด่วนแยกกัน
 6. สติกเกอร์ฉลากช่วยของเภสัชกรที่เป็นสีๆ ไม่ปะปนกัน

1.2 ยา/เวชภัณฑ์

 1. ไม่มียาที่ตัดออกจากแผงอยู่นอกซองยาหรือกล่องที่ทำแยกไว้
 2. มีการแยกเก็บยาแบ่งบรรจุ(ยาน้ำแบ่งริน/ยาครีมแบ่งตัก)(มียาภายใน/ยาภายนอก)
 3. ยาที่มี 2 lot มีการแยกเก็บชัดเจน
 4. การบรรจุขวดแบ่งยาใช้ภายนอกที่ระบุสี -แบ่งบรรจุได้ถูกสี/ถูกชนิด
 5. ไม่มียาที่มีสัญลักษณ์เหมือนกันอยู่ติดกัน(LASA)
 6. ไม่มียาที่ไม่พร้อมจ่ายอยู่ในพื้นที่
 7. ยาคืนมีกล่องใส่ยาคืน เพื่อทำการคัดแยกและเก็บคืน
 8. มีการตรวจสอบยาที่เสี่ยงการเติมผิดประจำวัน/การลงชื่อผู้ที่ทำการคืนยา

2. มีสิ่งของเกินจำเป็นหรือไม่จำเป็นอยู่ในพื้นที่

2.1 ยา/เวชภัณฑ์

 1. ไม่มียามากเกินจำเป็น (ดูจาก rate ใช้)
 2. ไม่มียาเติมจนล้น

2.2 อื่นๆ

 1. ไม่มีกล่องเปล่าที่เลิกใส่สินค้าแล้วอยู่ในพื้นที่
 2. ไม่มีของใช้ส่วนตัวที่ไม่จำเป็นเก็บไว้
 3. ไม่มีของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานปะปนในบริเวณนั้น
 4. ไม่มีสินค้าเบ็ดเตล็ดมากเกินจำเป็น(ดูจาก rateใช้)

3. ชำรุด/หมดอายุ/ใกล้หมดอายุ

3.1 ยา/เวชภัณฑ์

 1. ไม่มียาหมดอายุอยู่บนชั้นวางยา
 2. ไม่มียาชำรุดอยู่ในกล่องยา
 3. ไม่มียาแบ่งบรรจุที่ไม่ได้ระบุวันหมดอายุ
 4. ยาติดป้าย Sticker สีส้ม(บ่งชี้ว่าหมดอายุใน 6 เดือน) ที่อยู่ในพื้นที่ ต้องเป็นยาที่ใช้มากในคลินิกห้องตนเองหรือ lot เหมือนกันกับห้องอื่น

3.2 เอกสาร/อื่นๆ

 1. ไม่มีของที่ชำรุดอยู่ในพื้นที่ใช้งาน
 2. มีแฟ้มเอกสารที่เลิกใช้งานอยู่ในพื้นที่
 3. ไม่มี form หรือ record ที่ไม่มีเลข form อยู่ในพื้นที่

4. อื่นๆ

 1. จดหมายเวียนปิดประกาศเกิน 1 เดือนจัดเก็บเข้าแฟ้ม
 2. ยาค้างจ่ายผู้ป่วยที่ลืมรับยา/ตั้งหนี้ไม่เกิน 1 เดือน(เกิน1เดือนเก็บยาและขอปรับยอด)

หมวดที่ 2 สะดวก

2.1 การจัดทำป้าย

 1. มีป้ายชี้บ่งชื่อยาถูกต้อง
 2. ป้ายบ่งชี้มีขนาดเหมาะสม
 3. มีป้ายบ่งชี้ชื่อยาสามัญ (Generic)ที่ใช้บ่อยครบ
 4. มีป้ายชี้บ่งยานัดฉีด
 5. มีป้ายชี้บ่งยาฉีดแบ่งใช้แล้ว (ถ้ามียาฉีดแบ่งใช้)
 6. มีป้ายชี้บ่งสินค้าครบทุกรายการ(ทั้งในกล่องและลิ้นชักหรือตู้)
 7. มีป้ายบ่งชี้ยาคู่เหมือน(เสี่ยงต่อการหยิบผิด)
 8. มีป้ายชี้บ่งยา 2 lot ชัดเจน
 9. ไม่มีป้ายเก่าสีซีดจาง
 10. กล่องใส่ยาที่ส่ง expired ไม่มีของใหม่ต้องมีป้ายชี้บ่งว่า ยาส่ง expired

2.2 การจัดเรียงยา

 1. การจัดเรียงเรียงตามอักษร
 2. การจัดเรียงสินค้ากับป้ายตรงกัน
 3. การจัดเรียงตามหลัก first in/ first out

2.3 ลักษณะการจัดเก็บ

 1. ยาฉีด pack ในซองซิบพร้อมจ่าย
 2. สินค้าจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ไม่มียาอื่นปะปนอยู่ในโซนที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกัน
 3. มีกล่องใส่ยาครบ
 4. ไม่มีการเก็บยาจนล้นไปอีกกล่อง
 5. มีการเติมยาในปริมาณเหมาะสม
 6. ขนาดกล่องที่ใส่ยาเหมาะสม
 7. ไม่มียาอื่นปะปนในกล่องเดียวกัน/ไม่มีซองอลูมิเนียมฟอยด์ที่ตัดแบ่งแล้ว
 8. การเก็บกุญแจยาเสพติดที่เภสัชกร
 9. ยาที่ควรเก็บในตู้เย็น ต้องอยู่ในตู้เย็น
 10. ยาเม็ดที่ต้องเก็บในขวดปิดสนิทอยู่ในภาชนะที่เหมาะสม
 11. ยาที่ต้องเก็บในขวดกันแสงถูกบรรจุในขวดหรือซองสีชา
 12. ยากลุ่ม HAD มีแยกพื้นที่จัดเก็บชัดเจน
 13. ยากลุ่ม major HAD บรรจุในกล่องที่มีฝาปิด มีเทปสีแดงพันคอ amp และ มีdose recommend พันรอบ amp ยา
 14. ไม่มีของที่เก็บไว้บนหลังตู้
 15. การจัดเก็บเอกสารต่างๆ เป็นระเบียบ สันแฟ้มมีป้ายชี้บ่งชัดเจน

2.4 อื่นๆ

 1. มีภาชนะใส่น้ำเพื่อทำน้ำแข็งเพียงพอ

หมวดที่ 3. สะอาด

3.1 บริเวณที่จัดยา

 1. ถาดนับยาและไม้นับยาสะอาด
 2. ถาดนับยาแยกยากลุ่มเพนนิซิลิน
 3. ไม่มีกล่องใส่ยาเก่าขาด
 4. บริเวณที่เตรียมยาสะอาด
 5. ตะกร้าจัดยาสะอาด
 6. กระติกผสมยาสะอาด/มีการทำความสะอาดเป็นประจำ
 7. ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดเลอะเทอะ
 8. 8.ไม่มีอาหารบริเวณที่จัดยา
 9. ไม่มีฝุ่นตามชั้น/บนหลังตู้เย็น/ในกล่องเก็บยา/ชั้นวางหนังสือ/เคาน์เตอร์
 10. ไม่มีขยะตกอยู่นอกตะกร้า
 11. พื้นสะอาด
 12. โทรศัพท์สะอาด
 13. ไม่มีอาหารอยู่ในตู้เย็นที่เก็บยา
 14. บริเวณที่คว่ำถ้วยชามสะอาด ไม่มีน้ำค้างอยู่จนมีกลิ่นเหม็น
 15. ถาดรองรับน้ำใต้ตู้เย็น มีการเทเปลี่ยนและทำความสะอาด
 16. บอร์ด/ป้ายประกาศต่างๆ สะอาด ไม่มีฝุ่นจับ
 17. Printer/Computer สะอาด
 18. ตะแกรงอ่างล้างมือมีการทำคามสะอาด
 19. บริเวณอ่างล้างมือสะอาดไม่มีน้ำกระเด็นเลอะเทอะ
 20. ภายในและภายนอกตู้เย็นสะอาด/มีการทำความสะอาดสม่ำเสมอ
 21. มีการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น(เฉพาะตู้เย็นที่ไม่มีระบบ no frost)
 22. ตู้ใส่รองเท้า/บริเวณที่วางรองเท้าสะอาดเป็นระเบียบ

หมวดที่ 4 สุขลักษณะ

 1. มีการทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง
 2. มีการตรวจสอบ 5 ส. เป็นประจำ
 3. มีแผนผัง 5 ส. และผู้รับผิดชอบ

หมวดที่ 5 สร้างนิสัย

 1. เมื่อหยิบของใช้ นำมาเก็บที่เดิม
 2. การปฏิบัติงาน 5 ส. ได้ถูกต้อง
 3. มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและปฏิบัติงานได้ดี
 4. การแยกกระดาษ carbon ใส่ภาชนะได้ถูกต้อง
 5. การแยกภาชนะ recycle ได้ถูกที่(ถ้ามี)
 6. การแยกขยะได้ถูกต้อง

ตัวอย่างปัญหาที่พบ

 1. การจัดทำป้าย ยังไม่สมบูรณ์ เช่น ป้ายยาโซนเดียวกัน ใช้สีต่างกัน/ ไม่ควรใช้กระดาษสีแดงในการทำป้าย/ ป้ายเก่าสีซีดจาง /ป้ายไม่สมบูรณ์ ไม่มีชื่อยา generic ประกอบชื่อการค้า สินค้าบางชนิดยังไม่มีป้ายชี้บ่ง ป้ายไม่ตรงกับของที่อยู่ข้างในลิ้นชัก ป้ายหน้าตู้เย็นว่ามียาอะไรบ้างไม่มีการจัดทำ ป้ายไม่ตรงกับสินค้า stock ยาไม่ได้เขียนคำว่า stock
 2. การจัดเรียงยา ยังไม่ดี เช่น ยาชื่อเดียวกันแต่ต่างความแรงอยู่ติดกัน ยาที่ไม่ได้ stock แล้วควรนำออกจากพื้นที่มีการเรียงยาไม่ first in/ out (ไม่ได้ดูละเอียด/จำเดือนผิด) ยามี 2 lot ไม่ได้แยกกันชัดเจน
 3. การจัดเก็บยา ป้ายส่ง expired มองไม่เห็น กล่องไม่เหมาะสมกับสินค้า เบิกยาเกิน rate ใช้ เศษยากระเด็นมาปนกับยาในกล่องอื่น ยาตัดจากแผงแล้วไม่ได้แยกใส่ถุงไว้ ขวดใส่แบ่งบรรจุยาเม็ดไม่เหมาะสม
 4. ยาหมดอายุ/ใกล้หมดอายุ ยาติดป้ายส้มยังอยู่ในพื้นที่
 5. ความสะอาด มีฝุ่นไม่มาก พื้นที่อับ/ไกลเอื้อมมักถูกละเลย / กระติกน้ำผสมยาไม่มีการบันทึกความสะอาด
 6. อื่นๆ กล่องใส่แฟ้มน่าจะระบุชนิดของแฟ้มที่จัดเก็บ